Om ossVår affärsidé

SWEJAs affärsidé är att erbjuda svensk industi varor och tjänster för emballering. Vår styrka är vår specialisering både inom sortiment och inom kunskap. Därigenom kan vi hitta de produktlösningar som ger våra kunder det bästa alternativet vad gäller säkerhet, ekonomi och miljöpåverkan.
Vi har funnits på den svenska marknaden sedan 1977 och har under denna tid byggt upp en stor kunskapsbas inom vårt område. För flera tusen företag är SWEJA den självklara leverantören av emballage över hela Sverige.


Historia

1977 - Vi startade i Helsingborg som ett renodlat tejpföretag av Swedberg, Jan - därav namnet SWEJA.
1977 - Vi blir generalagent för italienska SIAT, redan då den största tillverkaren av kartongförslutningsmaskiner.
1981 - Stora investeringar görs i nya tejptryckningsmaskiner och vi får Sveriges största tejptryckeri.
1987 - SWEJA börjar på allvar sälja sträckfilm då SIAT utvecklat sina första sträckfilmsmaskiner. 
1992 - Företaget får nya ägare och Jan Swedberg lämnar företaget. 
1996 - Vi flyttar till nya och rationella lokaler i Malmö. Tryckeriet flyttar till nya lokaler på Berga i Helsingborg. 
2000 - Vi gör klart för certifiering enligt ISO9001:2000. 
2001 - Tejptryckeriet säljs ut och SWEJA blev ett renodlat trading företag. 
2007 - SWEJA tar över svenska M.J. Maillis Sverige AB och blir därmed mycket stora inom band. 
2009 - 3M har valt att SWEJA tar över distribution, försäljning samt service för 3M's kartongförslutningsprogram - 3M-MATIC.
2011 - Vi utökar vårt lager med ytterligare ca 1000 m2. Dessutom får vi en riktig verkstad och konferensrum med show-room.

Idag 

SWEJA är ett välmående företag och klassade som AAA hos Soliditet sedan många år. Vårt fokus ligger i att hela tiden ha en stor bredd i vårt sortiment och en nära kontakt med våra kunder. Bredden får vi genom att ha tillgång till de största leverantörerna i Europa. Vi lagerhåller ett stort standardsortiment som få andra. Därutöver tar vi hem specialprodukter när så behövs. Närheten till våra kunder har vi tack vara våra våra säljare som bor runt om i Sverige.


SWEJA - Kvalitetspolicy
 

Vi skall vara ett pålitligt företag som kännetecknas av god affärsetik. Vår kvalitetspolicy är att vi genom ständiga förbättringar ska erbjuda rätt kvalitet på varor och tjänster.

Rätt kvalitet
- Är att vara lyhörd för kundernas önskemål. De löften vi ger måste vi alltid uppfylla. Vid bedömning av hur väl vi lyckas är det kundernas uppfattning - inte vår - som räknas.
- Når vi genom att varje medarbetare känner till och tar sitt ansvar för att säkra den totala kvaliteten samt har erforderlig kompetens.
- Når vi genom att rätt produkt levereras till rätt plats, i rätt tid, till överenskommen kostnad.
- Når vi genom att arbeta mot långsiktiga mål för att ge kontinuitet i relationerna till våra kunder och leverantörer.

Kvalitetsansvarig är Jessica Larsson 040-15 04 43 jessica.larsson@sweja.se


SWEJA - Miljöpolicy 

Vi skall delta i arbetet för en varaktigt hållbar utveckling. Det innebär att den samlade miljöpåverkan från företagets verksamhet, produkter, tjänster skall rymmas inom ramarna för vad människan och naturen tål.

Det innebär följande:
Företaget skall uppfylla kraven i tillämpliga lagar och bestämmelser samt därutöver arbeta för ständiga förbättringar när det gäller miljön. Företaget ska arbeta för ett minskat resursutnyttjande när det gäller råvaror och energi. Vid all produkt- och processutveckling ska hänsyn tas till den totala miljöpåverkan. Vid konstruktion av nya produkter ska företrädesvis sådana material användas som är skonsamma mot miljön och som underlättar återvinning alt återanvändning. Val av förpackningar skall ske efter samma principer.
Företaget ska utöva påverkan på leverantörer och entreprenörer så att dessa också bidrar till att kraven i AB SWEJAs miljöpolicy uppfylls. De negativa effekterna på miljön från företagets transporter ska minimeras genom effektivisering och lämpligt val av transportmedel. Alla anställda ska ha sådan information och utbildning att de kan utföra sina uppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
Företaget skall ha en öppen attityd i sina kontakter med kunder, myndigheter och allmänhet.

Miljöansvarig är Jessica Larsson 040-15 04 43 jessica.larsson@sweja.se 


SWEJA - REACH 

Vi är en nedströmsanvändare som inte tillverkar eller importerar ämnen från länder utanför EU/EES. Därför utför vi ingen förregistrering/registrering. Materialen i de produkter vi tillhandahåller som omfattas av registrering i enlighet med REACH förregistreras/registreras av tillverkaren/importören.

 

SWEJA - Uppförandekod

SWEJA levererar förpackningsmaterial till många olika branscher. Det ställer höga krav på ansvarsfullt företagande och ansvarstagande medarbetare. I denna Uppförandekod beskriver vi de krav vi har på vårt eget agerande och uppförande – styrelse, ledning och alla anställda – och som vi tillika förutsätter att alla våra affärspartners respekterar.

Grunden till vårt sätt att vara finns i våra värderingar
SWEJA är ett värderingsstyrt företag där målet är att alla medarbetare ska fatta beslut och agera i enlighet med SWEJA:s gemensamma värderingar. SWEJA förväntar sig att alla affärspartners också följer dessa värderingar.

Ärlighet
- Vi är ärliga mot oss själva och våra kunder och leverantörer
- Vi gör affärer på ett korrekt och ansvarsfullt sätt
- Vi säkerställer att våra kunder och leverantörer alltid kan lita på SWEJA

Respekt
- Vi värdesätter mångfald och behandlar andra respektfullt
- Vi samarbetar, uppskattar andras åsikter och står bakom fattade beslut
- Vi använder alla resurser med omsorg

Tillit
- Vi litar på varandra, säger vad vi menar och gör vad vi sägerVi har mod att vara rättframma och tydliga
- Vi står bakom våra åtaganden och strävar efter en hög standard på kvalitet, etik och hållbarhet

Framåtanda
- Vi tar initiativ, arbetar proaktivt och med energi
- Vi har mod att prova nya idéer och arbetssätt
- Vi driver utvecklingen tillsammans med våra kunder och leverantörer

Affärsprinciper
SWEJA:s kunder ska se SWEJA som ett pålitligt och hederligt företag som alltid lever upp till sina åtaganden. SWEJA strävar efter långsiktiga affärsrelationer som grund för att skapa kundvärde samt trygg och utvecklande arbetsplats.

Vår Uppförandekod ska alltid kommuniceras som en naturlig del i samverkan med partners.

Lagar, föreskrifter och internationella konventioner
Ett grundkrav är att vi följer lagar och internationella konventioner. Vi respekterar och följer konkurrensregler, miljölagstiftning, arbetsmarknadslagar, avtal och säkerhetskrav eller andra bestämmelser som sätter ramar för vår verksamhet.

Avtal
SWEJA visar ärlighet och öppenhet i samspelet med affärspartners. Vi lever upp till gjorda åtaganden. Ingångna avtal gäller. Våra affärspartners ska känna att de är en viktig förutsättning för att den gemensamma affären blir så framgångsrik som möjligt.

Konkurrensfrågor och intressekonflikter
SWEJA tillåter inte någon form av prissamverkan, kartellbildning eller missbruk av marknadsdominans och stöder i alla delar av verksamheten en korrekt och allsidig konkurrens vid anbud, offert, upphandling och inköp.

SWEJA:s medarbetare har skyldighet att informera sin chef om all affärsverksamhet som medarbetaren bedriver utanför SWEJA.

Medarbetare får inte utföra arbete eller indirekt driva ekonomisk verksamhet för organisation som konkurrerar med/eller gör affärer med SWEJA.

SWEJA:s medarbetare får inte engagera sig i aktiviteter som kan leda till intressekonflikter alternativt för egen vinning utnyttja relationer med affärspartners. Detta inkluderar att ge eller ta emot personliga gåvor eller tjänster till ett värde som överstiger fastställd nivå, eller delta i representation utöver normal affärsverksamhet. Det innefattar också att inte begära eller avge någon form av löften i samband med gåvor.

SWEJA tar inte partipolitisk ställning men medarbetarna uppmuntras att engagera sig i samhällsfrågor, dock med hänsyn till normala jävsregler.

Mänskliga rättigheter och arbetsprinciper
SWEJA stöder och respekterar internationella konventioner om mänskliga rättigheter.

SWEJA verkar för mångfald och jämställdhet. Lika behandling och samma möjligheter ska gälla för alla oavsett etniskt eller nationellt ursprung, hudfärg, kön, sexuell läggning, religion, politisk åsikt, nationalitet eller socialt ursprung.

SWEJA accepterar inte någon form av mental eller fysisk bestraffning, hot om bestraffning, diskriminering i anställning eller arbete, mobbning på arbetsplatsen, sexuella eller andra former av trakasserier, tvångsarbete eller andra former av ofrivilligt arbete.

SWEJA värdesätter hälsosam balans mellan arbete och fritid och arbetar aktivt för att medarbetarna ska kunna uppnå detta.

Vi arbetar efter en nollvision för arbetsrelaterade olyckor och personskador.

Förpliktelser gentemot de anställda enligt nationella lagar och avtal om socialt skydd ska respekteras och följas. Lön och annan ersättning ska minst uppfylla nationella lagar, gällande avtal och allmänt accepterad standard för branschen.

Barnarbete får ej förekomma. Anställda ska ha fyllt 18 år.

Arbetstagares rätt att organisera sig i valfri arbetstagarorganisation och att förhandla kollektivt respekteras. Arbetstagares representanter ska ges möjlighet att kunna fullgöra sina uppdrag.


SWEJA - CSR policy

SWEJA ska bedriva sin verksamhet på ett sätt som erkänner, respekterar och främjar socialt ansvarstagande i aktiv och konstruktiv dialog med intressenter på lokal, nationell och internationell nivå. 

Med socialt ansvarstagande menas ansvar för våra besluts och aktiviteters konsekvenser för samhälle och miljö.
 
Intressenter
Våra viktigaste intressenter är våra kunder, affärspartner, medarbetare, leverantörer och underleverantörer, de lokala samhällena samt lokala, nationella och internationella myndigheter.
 
Transparens och ansvar
Vi ska vara öppna och transparenta i alla beslut och aktiviteter som påverkar samhälle och miljö. Vi är ansvariga för allt vi gör. Vi ska alltid följa tillämpliga lagar och bestämmelser och vi ska respektera, ta hänsyn till och bemöta våra intressenters intressen. Vi ska uppträda etiskt korrekt och aktivt främja ett etiskt agerande baserat på ärlighet, jämlikhet och integritet. Vi tror på en rättvis och fri handel. Vi ska inte ägna oss åt någon form av mutor eller korruption.
 
Mänskliga rättigheter och arbetsrätt
Vi respekterar och förespråkar internationella mänskliga rättigheter och arbetsrättsliga lagar. Vi förväntar oss att våra leverantörer och underleverantörer gör detsamma. Vi tillåter inte diskriminering eller trakasserier i någon form. Våra medarbetare har rätt att organisera sig, gå med i föreningar och förhandla med företaget. Vi tillåter inget tvångs- eller barnarbete. Vi ska kontinuerligt sträva efter att förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser. Vårt mål är att skapa en säker arbetsmiljö och uppnå bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala välbefinnande bland våra medarbetare.
 
Miljö
Vi arbetar för ökad hållbarhet. Vi ska hela tiden sträva efter att minimera vår miljöpåverkan. Råvaror, energi och andra resurser ska användas effektivt och med respekt för miljön. Miljöhänsyn ska genomsyra hela värdekedjan och utgöra en integrerad del av vårt inköpsförfarande. Vi ska aktivt främja ett certifierat och ansvarsfullt miljöarbete hos våra tillverkare.
 
CSR-policyns integrering i organisationen
Denna CSR-policy omfattar hela SWEJAs verksamheter och medarbetare. Vår VD ansvarar för att sprida kunskap om, implementera och tillse efterlevnaden av denna CSR-policy inom respektive verksamhet. Alla chefer med operativt ansvar, personalansvar eller ansvar i fråga om verksamhetsprocesser ska aktivt stödja implementeringen genom att anpassa befintliga och nya lokala policyer, förfaranden och beslutsprocesser.


December 2017

-----------------------------------------
Fredrik Sandell, VD/CEO

 

Har Du några frågor, är Du alltid välkommen att kontakta oss!